Shree Ram Chandra Aarti in Hindi || श्री रामचन्द्र जी आरती हिन्दी।।

Shree Ram Chandra Aarti in Hindi
|| श्री रामचन्द्र जी आरती हिन्दी।।

Shree Ram Chandra Aarti in Hindi
Shree Ram Chandra Aarti in Hindiश्री रामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारूणम्।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूणम्।।

कन्दर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुन्दरम्।
पट पीत मानहुं तडित रूचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्।।

भजु दीनबंधु दिनेष दानव दैत्य वंष निकन्दरम्।
रघुनन्द आनन्द कन्द कौषल चन्द दषरथ नन्दरम्।।

सिर मुकुट कुण्डल  तिलक चारू उदारू अंग विभूषणम्।
आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम्।।

इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि  मन रंजनम्।
मम हृदय कंज निवास कुरू कामादि खल दल गंजनम्।।

मन जाहि राचेऊ मिलहि सो वर सहज सुन्दर सांवरो।
करूणा निधान सुजान शील सनेह जानत रावरो।।

एहि भांति गौरि असीस सुन सिय हित हिय हरषित अली।
त्ुलसी भवानिहि पूजि पुनि-पुनि मुदित मन मन्दिर चली।।

श्री रामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारूणम्।
न्व कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूणम्।।

Reactions